Postopek vključitve v dnevno varstvo oziroma v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/2004, 23/2006, 42/2007).

Postopek vključitve se začne s tem, ko uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik vloži prošnjo za vključitev v storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji na predpisanem obrazcu. V kolikor je uporabniku odvzeta poslovna sposobnost, lahko prošnjo vloži in podpiše njegov zakoniti zastopnik oz. skrbnik.

Prošnji je potrebno priložiti:

  • potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem bivališču oziroma dovoljenje za stalno bivanje, oziroma fotokopijo osebnega dokumenta,
  • odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije (izvid in mnenje pristojne komisije za razvrščanje,…), izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih,
  • fotokopijo odločbe o priznanju statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, ki ga izda osebni zdravnik

Če DZC Janeza Levca prejme nepopolno prošnjo, pozove vlagatelja, da v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev prošnjo dopolni. Če vlagatelj v tem roku prošnje ne dopolni, je DZC Janeza Levca ne obravnava.

DZC Janeza Levca vodi evidenco prispelih prošenj po vrstnem redu prejetja popolnih prošenj.
Ko Komisija za sprejem, premestitev in odpust ugotovi, da uporabnik izpolnjuje pogoje za sprejem in je upravičen do storitve, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem (čakalno listo). Uporabnika o tem obvesti v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od prispetja popolne prošnje.
Ko je v VDC na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih za sprejem in pri tem upošteva: vrstni red po prispetju prošenj, zdravstveno stanje uporabnika, bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev, ter socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.

DZC Janeza Levca vroči uporabniku oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku obvestilo o možnosti za sprejem in ga povabi, da se v roku 5 dni od prejema vabila zglasi v DZC Janeza Levca zaradi sklenitve dogovora. Če se uporabnik ne odzove vabilu oziroma izjavi, da še ne želi biti sprejet, DZC Janeza Levca začne postopek sprejema naslednjega iz seznama čakajočih za vključitev v VDC.

Če se uporabnik vabilu odzove ter izjavi, da želi biti sprejet v DZC Janeza Levca, se z njim sklene dogovor, s katerim se uredijo vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve in obseg storitve. Dogovor podpišeta uporabnik in njegov zakoniti zastopnik.
Sklenjen dogovor DZC Janeza Levca posreduje pristojnemu Centru za socialno delo, ki ugotavlja upravičenost do vključitve uporabnika v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in o vključitvi izda odločbo.

Prošnja za vključitev ali premestitev v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost